วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

    
  ไม่เพียงแต่ความกลมเกลียวปรองดองภายในบริษัทเท่านั้นแต่ ยังรวมถึงความกลมเกลียวปรองดองในระดับที่ใหญ่ขึ้นไป ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ สิ่งนี้รวมถึงพื้นฐานความกลมเกลียวปรองดอง ของครอบครัวที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาบริษัท พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพัฒนาสังคมระดับประเทศ
  นี่คือความคิดที่เป็นจิตวิญญาณพื้นฐานของบริษัทเป้าหมายของเราคือการพัฒนาความสามารถที่แท้จริงของบุคคลากร เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นที่ยอมรับเข้าใจจิตวิญญาณของความสามัคคี สามารถพูดคุยและมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆ และยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย
                         

  

 
 หัวข้อปฏิบัติระยะยาว

  「สร้างบุคลากร  รักษาบุคลากร」

   「การพูดคุย      และ     การเข้าร่วม」