ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
image
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตามรอยเท้าพ่อ
   บริษัทไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เริ่มจัดกิจกรรม CSR ขึ้นในปี 2016  เพื่อแสดงความน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จสวรรคต โดยการทำตามคำสอนของในหลวง "ทำดีตามรอยเท้าพ่อ" โดยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาคสิ่งของและการพัฒนาโรงเรียน  การบำรุงรักษาโบราณสถาน การปลูกต้นไม้
เป็นการพัฒนาสังคมไทย  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และ
เสริมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน  โดยยึดตามนโยบายบริษัทที่ว่า  สามัคคี  กลมเกลียว  ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน  เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และช่วยเหลือสังคม
image
ปลูกต้นไม้
   ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ "ลดโลกร้อนกับสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างตัวแทนโรงงานกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะประจำทุกปี
image
การบริจาคโลหิต
   บริษัทได้จัดให้บริจาคโลหิตภายในโรงงาน   โดยจัดขึ้นปีละ
2 ครั้ง   ซึ่งในแต่ละครั้งได้มีพนักงานสนใจร่วมบริจาคโลหิต
จำนวนมาก