ข่าวกิจกรรมองค์กร
image
SGA  ( Small Group Kaizen Activity )
   บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงสภาพ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถดำเนิน
การ คือกิจกรรม SGA เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัททุกคน
ได้มีทักษะการทำ SGA ที่ถูกวิธี มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ การ
ทำงานร่วมกันเป็น Team Work สร้างความเป็นผู้นำและยกระ
ดับความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาบริษัทของเราให้บรรลุ
ตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
image
5 ส
   กิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรมในบริษัทที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้มีมาตรฐาน  ในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะและ สามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติ ได้ง่าย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรจึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส.
image
TPS  (Toyota Production System) 
   บริษัทได้นำระบบ TPS (Toyota Production System) มา
ประยุกต์ใช้เข้ากับการผลิตซึ่งส่งผลให้การผลิตมีระบบแบบแผน
มากขึ้นมีการใช้กัมบังมาควบคุมการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นการใช้กัม
บังเพื่อสั่งผลิตหรือเบิกชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิตหรือการใช้กัม
บังเบิกชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่ากับปริมาณการใช้จริงซึ่งส่งผลให้
สต๊อกที่ใช้จัดเก็บมีจำนวนน้อยลงพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บน้อยลงต้นทุน
ในการบริหารจัดการซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำ
งานและพยายามที่จะกำจัดความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตเพื่อ
มุ่งสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต
image
HRD (Human Resource Development)
   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทำงานได้ทั้งในส่วนการ
ผลิตและการจัดการเกี่ยวกับ Management ที่ดี เพื่อให้พนัก
งานทุกคนสามารถมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ การเป็น
หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
image
ซ้อมหนีไฟ
   ได้มีการฝึกอพยพหนีไฟ  โดยสมมุติเหตุการณ์จริง  เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ การค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
image
วันสงกรานต์
   ทุกปีช่วงวันสงกรานต์ บริษัทมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอขมารับพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และมีการละเล่นสงกราต์ สาดน้ำ ปะแป้งทั้งคนไทย และชาวญี่ปุ่น อย่างสนุกสนานก่อนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์
image
งานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  "งานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอด
ภัย ( Safety Week) "  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงาน ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำทงานเพื่อเป็นการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัย  โดยภายในงานได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย  การจัดบูธให้ความรู้  การเล่นเกมส์การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล   โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
image
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
   ได้จัดให้มีการฝึกอบรม "ขับขี่ปลอดภัย" ซึ่งการฝึกอบรมเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรม"รณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางใน
ช่วงวันหยุดยาว" เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจูงรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการยกรถเมื่อรถ
ล้ม การตรวจเช็คก่อน การขับขี่ ท่าทางในการขับขี่ การขับรถ
เมื่อมีคนซ้อนท้ายเพื่อให้พนักงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
image
Secret Activity
   ตามนโยบายกิจกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบาย จากบริษัทแม่ รวมถึงข้อกำหนดจาก Toyota  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและรักษาความ
ลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลไปสู่ภายนอก โดยมีหัวข้อปฏิบัติดังนี้การตรวจสอบสิ่งของระเบียบการควบคุมเรื่องการเข้าออกพื้นที่ไลน์การผลิตการควบคุมชิ้นงานที่เป็นความลับการประกาศ การถ่ายภาพ เอกสารการอบรม การควบคุมเอกสาร ระเบียบการใช้ Flash Drive การควบคุมคอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์
image
กีฬาต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่
  การจัดงานกีฬาสีต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ โดยการจัดงานช่วงเช้าเป็นการจัดกีฬาสีต้านยาเสพติด มีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น กีฬาชักเย่อ วิ่งผลัด 10 ขา เกมส์ส่งต่อลูกบอลด้วยศีรษะ เกมส์โยน - รับ ลูกโป่งใส่น้ำ
วอลเลย์บอล และการแข่งขันฟุตบอล โดยมีผู้บริหารคนญี่ปุ่นและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคีภายในองค์กร และเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มีพนักงานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ภายในงานได้มีการประกวดการแสดง
ลิปซิ้ง   การแสดงดนตรีและแจกของรางวัลมากมาย
image
ตรวจสุขภาพ
  บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคหากพบสิ่งผิดปกติจะได้สามารถรักษาได้ทันก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้น โดยการตรวจ
สุขภาพนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป สำหรับพนักงานทุกคนและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วย ตัวอย่าง เช่น พนักงานที่ต้องทำงานกับสารเคมีเป็นประจำ เป็นต้น
image
กิจกรรมสวัสดี
  ได้จัดกิจกรรมนี้มาเพื่อให้พนักงานได้มีการทักทายกันระหว่าง
พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี และสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน